Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium

Ponúkame anglické bilingválne triedy od 1. ročníka v počte 6 vyučovacích hodín týždenne, vedené anglickými lektormi.
Na prvom stupni:
– 4 hodiny sú v rámci vyučovania doobeda, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: anglický jazyk, prírodoveda, hudobná výchova, výchovná výchova, hravá geografia.
– 2 hodiny sú v rámci ŠKD, poobedia – predmety MAD (music,art,drama) a Science (prírodoveda)
Na druhom stupni:
– 4 hodiny v rámci vyučovania, v závislosti od ročníka sú to nasledovné predmety: anglický jazyk-konverzácia, hudobná výchova, výtvarná výchova.
– 2 hodiny nad rámec rozvrhu – geografia/história, biológia.

Doplňujúci materiál:

– prvý stupeň má adaptované čítanie, žiaci dostávajú 8 čítaniek na domáce čítanie podľa úrovne počas školského roka,
– druhý stupeň má prístup do online čitateľského programu, majú možnosť si zapožičať aj anglické čítanky z knižnice podľa záujmu
Program používa kvalitné učebnice vydavateľstva Oxford University Press a doplnkovú literatúru, encyklopédie a slovníky.

Dôležité informácie:
až 6 hod. / týždeň s anglickým lektorom.
– učíme metódou CLIL (učenia jazyka cez iné predmety).

Viac o metóde sa dozviete na tomto odkaze: CLIL metóda.

– program na škole beží úspešne už 9. rok.
– kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom.
– deti sa stretnú so zážitkovým učením a projektovou prácou.
– neustále si sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu.
– anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

V prípade záujmu o štúdium Vašich detí v anglicko-slovenskom prostredí, prosíme, napíšte nám na e-mail: gercenova@elitenglish.sk
Vedenie školy rozhoduje o podmienkach prijatia žiakov do triedy s anglickým programom.

2% z daní pre OZ

Záujemci môžu poukázať nášmu združeniu sumu do výšky 2% zaplatenej dane. Tieto prostriedky chceme využiť na zvýšenie kvality anglických učebných materiálov v školskej knižnici, na materiálne a technické vybavenie anglických tried. Po odovzdaní časti vašej dane všetkým rodičom pošleme informácie o vyzbieranej sume s doloženou faktúrou, ktorá bude tým zaplatená. Tento rok pôjde pravdepodobne o čítanky do anglickej knižnice. Napr. za 20 Eur vieme zakúpiť až 5 anglických čítaniek pre vaše deti. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Za prejavenú podporu Vám vopred ďakujeme!

Postup pre zamestnancov:
Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie pre zamestnancov:
Vyhlásenie – zamestnanci
Potvrdenie o zaplatení dane – zamestnanci

 

 

4

Postup pre fyzické osoby:
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov FO – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Angličtina – ZŠ Gercenova
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gercenova 10, 85101 Bratislava-Petržalka
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42364035
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby:
Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov PO – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného / viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,00 Eur). V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Angličtina – ZŠ Gercenova
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gercenova 10, 85101 Bratislava-Petržalka
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42364035
Pokiaľ ste si vybrali viac ako 3 prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kontaktné údaje školy:

Spojená škola Svätej Rodiny – základná škola a gymnázium
Adresa školy: Gercenova 10, 851 01 Bratislava
Telefón: 02/3811 1178
Email školy: skolasvr@gmail.com
Webová adresa: https://skolasvr.edupage.org

Scroll to Top