ČO ROBÍME

ČO ROBÍME

1. V každom ročníku je zabezpečených 6 alebo 10 hodín so zahraničnými lektormi. Okrem anglického jazyka sa vyučujú aj iné predmety. V nižších ročníkoch je to napr. matematika, prírodoveda, výtvarná výchova, či Music Art Drama (MAD). Na hodinách MAD sa okrem jazykových kompetencií rozvíjajú aj umelecké zručnosti a estetické cítenie. Žiaci napr. nacvičujú divadelné predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sú súčasťou koncoročných vystúpení žiakov.
2. Cieľom anglického programu je skvalitňovanie výučby angličtiny na škole pomocou metód a foriem, ktoré žiakov pripravia na zvládnutie reálnych situácií v anglicky hovoriacom prostredí a prostredníctvom aktivít, ktoré žiaci radi vykonávajú a na ktoré sa tešia.
3. Žiaci prostredníctvom zahraničných lektorov spoznávajú kultúru, zvyky a jazyk iných krajín. Od prvého ročníka sa učia akceptovať a chápať rozmanitosť a rozdielnosť rôznych kultúr.
4. Od druhého ročníka majú žiaci čitateľský program. Prostredníctvom adaptovaného čítania anglickej literatúry si zvyšujú jazykovú úroveň a rozvíjajú slovnú zásobu. Žiaci majú každý mesiac novú čítanku na domáce čítanie.
5. V piatom ročníku sa postupne pridávajú iné jazyky vyučované zahraničnými lektormi. Podľa záujmu na školách ponúkame nemecký a španielsky jazyk.

Náš anglický program na školách

Anglický program koordinuje občianske združenie na každej škole, ktorého cieľom je spolupráca pri organizovaní a podpore výučby anglického jazyka na škole.  Vyučovanie anglického jazyka a niektorých predmetov v bilingválnych triedach je zabezpečované lektormi zo zahraničia, ktorí spĺňajú kritériá pre výučbu cudzích jazykov v Slovenskej republike. Žiaci majú možnosť stretnúť sa s rôznymi kultúrami, pretože lektori pochádzajú z Írska, Spojeného Kráľovstva, USA, Škótska, Južnej Afriky, Malty atď.  Na hodinách sú deti vystavované anglickému jazyku v rôznych podobách. Počúvajú lektorov, komunikujú s nimi, pracujú s učebnicami, s video a audio podnetmi, alebo tvoria v rôznych témach. Na druhom stupni už žiaci začínajú plynule komunikovať a postupne sa sústreďujú aj na iné formy prejavu. Organizáciu hodín s lektormi pomáhajú zabezpečovať koordinátori anglického programu.


KONTAKTUJTE NÁS


Máte na nás otázky? Potrebujete pomoc, informácie alebo máte návrhy? 
Scroll to Top