METÓDA CLIL

CLIL – Content and Language Integrated Learning je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. CLIL predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať, skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

Konštruktivizmus

Jedná sa o aplikáciu obsahu naučeného učiva v praxi, kde sú žiaci nútení premýšľať nad skutočným použitím naučeného učiva v reálnom živote. Napríklad žiaci sa neučia o elektrárňach, ale robia návrh rôznych druhov elektrárni, pričom použijú obsah z osnov pre primárne vzdelávanie. Z hľadiska myslenia pri učení sa žiaci objavujú v dvoch rôznych situáciách:
a) Pasívne prijímajú informácie. Rýchlejšie ich zabúdajú a nedokážu ich použiť v praxi.
b) Aktívne rozmýšľajú pri tvorení niečoho, čo súvisí s preberanou témou. Vtedy sú
zapojené kognitívne procesy naplno. Žiaci sú nútení riešiť problémy. Látku si dobre
pamätajú a vedia ju použiť aj v reálnych situáciách.

Učebné pomôcky, knihy a materiály

1.  Copybooks.
Je to čistý pracovný zošit, kde si žiaci zapisujú informácie a tvoria v daných témach.
Strany sú prázdne, aby deti neboli limitované konkrétnymi predlohami. Musia si zapísať obsah, dať informácie do súvislosti a niečo vytvoriť alebo zapísať.  Učia sa samostatnosti, schopnosti si organizovať prácu a myslieť v súvislostiach.
2. Učebnice.
Na prvom stupni ZŠ používame učebnice Incredible English 1-4, na druhom stupni žiaci prechádzajú na učebnicu English Plus. Okrem učebníc anglického jazyka majú žiaci k dispozícii rôzne encyklopédie a adaptovanú odbornú literatúru z edície Oxford Read and Discover.
3. Digitálna technika/softvér: Geogebra, iTools – CPT (tzv. Book on Screen)
4. Pomôcky: priesvitný papier (primárna Geometria), kocky, atď.
5. Resource center menšie anglická knižnica s približne 3000 titulmi.
6. Online zdroje: online matematika, Twinkl.com, Oxford Learners Bookshelf
7. Zahraničné metodiky.

Autorka knihy o CLIL metóde
Autorka knihy Incredible English Sarah Phillips natočila krátke vysvetlenie princípov metódy CLIL. Tu si môžete pozrieť ukážku z Youtube: CLIL method Sarah Phillips
Schopnosti detí a ich vyučitie
Vraj 80 percent detí javí známky geniality. Často krát sa stáva, že tie predpoklady sú zbytočne potlačované. V našich programoch máme individuálny prístup ku každému dieťaťu, aby sme umožnili deťom sa prejaviť a rozvíjať.
Opäť si pozrite video autorky knihy Sarah Phillips o rozdielnosti v prístupoch k žiakom, tzv.: Differentiated Learning

Digitálna podpora

iTools – interaktívna tabuľa
Na hodinách používame softvér pre interaktívne tabule Incredible English iTools. Je to určité spestrenie učenia hlavne pre vizuálne deti. Prostredníctvom tejto metódy sú deti stále v tzv. Heads Up móde. To znamená, že lepšie vnímajú a sú pripravené rozprávať.
Viac sa dozviete na online prezentácii lektorky, Naomy Moir, odborníčkou pre učenie anglického jazyka na prvom stupni:
IE iTools presentation IATEFL conference


KONTAKTUJTE NÁS


Máte na nás otázky? Potrebujete pomoc, informácie alebo máte návrhy? 
Scroll to Top